OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. W związku z wykonaniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta konieczne jest udostępnienie danych osobowych Klienta.
  2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) oraz rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma LUSI.POMAGIER Lucyna Chrzan, ul. Twarda 19/24, 80-871 Gdańsk, NIP: 5841926626, +48 602 222 340, biuro@lusi-pomagier.pl
  4. Lusi-pomagier.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  5. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności może żądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych Klienta przez lusi-pomagier.pl.
  6. Na wniosek Klienta lusi-pomagier.pl informuje o przysługujących prawach w zakresie ochrony danych osobowych Klienta.